Hangul 해변가를 누비면서 널 다시 또 찾아봐 Oh Like it 다른 여자들 속에 파묻혀 있어도 전혀 느낌 없어 I just want your thighs Yeah yeah yeah yeah Yeah like you wanna garde 그래 You 너는 뛰어넘어 Over 다른 여자들 보다 넌 Over Yeah 그것을 넘어선 우리는 Go over ya Yeah yeah yeah You’re on my