Hangul I go I go 뒤도 돌아 보지 않고 I go Long way to go 숨을 한번 가다듬고 I go 닳아가는 나의 신발창 여기저기 구멍이 난 등에 멘 가방 입은 티셔츠는 너덜너덜 But I gotta go I gotta go I go 뒤도 돌아 보지 않고 I go (I gotta go) Long way to go 숨을